Liên hệ

  • ĐỊA CHỈ: 132 NGUYỄN VĂN LƯỢNG, PHƯỜNG 17, QUẬN GÒ VẤP, TP. HỒ CHÍ MINH – GIÁM ĐỐC: THẠC SĨ, NHÀ BÁO NGÔ VĂN HIỀN – QUẢN TRỊ WEBSITE: CỬ NHÂN LÊ THỊ TRÚC LINH
  •  Hotline: 0903682486; 0824270686
  •  trungtamcedc2017@gmail.com

https://www.google.com/maps/place/132+Nguy%E1%BB%85n+V%C4%83n+L%C6%B0%E1%BB%A3ng,+Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng+17,+G%C3%B2+V%E1%BA%A5p,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh/@10.8386506,106.6777842,17z/data=!4m6!3m5!1s0x31752854b021631d:0x2c8a5486f493f999!8m2!3d10.8386456!4d106.6777842!16s%2Fg%2F11csdnzzgf