KHAI THỊ: NGƯỜI NIỆM PHẬT CÓ ÁNH SÁNG

🙏Người niệm Phật dù bản thân không thấy được ánh sáng phát ra, nhưng người cõi âm, như ma, quỷ thần… đều nhìn thấy.

🙏Càng thuần thành niệm Phật thì ánh sáng càng lớn, bởi danh hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT là danh hiệu ánh sáng.

🙏Ma quái ác quỷ sẽ không thể quấy phá người niệm Phật được vì luôn có ánh sáng Phật A Di Đà nhiếp thủ.
Người niệm Phật ở đâu chỗ đó sẽ yên ổn, cõi âm cũng được hưởng lợi ích từ Phật hiệu NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

⁉️Chúng ta là người niệm Phật, mỗi ngày đều niệm Phật, chẳng khác nào làm siêu độ, không nhất định là phải tháng bảy hàng năm mới làm siêu độ.
Chúng ta niệm Phật, công đức sức mạnh của NAM MÔ A ĐI ĐÀ PHẬT tự nhiên sẽ siêu độ cho tổ tiên của chúng ta, che chở cho con cháu của chúng ta, hoá giải oan gia trái chủ đời đời kiếp kiếp của chúng ta.

⁉️ Bởi vì những oan gia trái chủ đời đời kiếp kiếp theo bên cạnh của chúng ta, cũng thường nghe được chúng ta niệm Phật; lúc chiêm ngưỡng chúng ta niệm Phật, những Phật quang mà trong lòng hiện ra, người ấy cũng vì thế mà có thể vãng sanh thế giới Cực Lạc.
Pháp sư Huệ Tịnh.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

🙏Ý NGHĨA CHỮ: NAM MÔ A DI PHẬT
1- Chữ “Nam” là bớt lòng tham
Đã Quy y Phật chớ làm bất nhân.
*****
🙏 2- Chữ “Mô ” đổi tính Tu Nhân
Trao đổi Trí tuệ tinh thần Từ bi
*****
🙏3- Chữ”A” chớ có Sân si
An hòa, từ kính khắc ghi Tâm mình
*****
🙏4- Chữ “Di ” chớ có sát sanh
Bỏ ác, làm thiện chớ khinh muôn loài
*****
🙏5- Chữ “Đà ” chớ có tham tài
Của người người giữ, lòng hoài chớ tham
*****
🙏6- Chữ “Phật ” tâm tính phân minh
Lòng luôn kính Phật, trọng Tăng trung thành.
*****
🙏- Phật dạy sáu chữ rõ ràng
Người dữ ta lành Phúc lại về ta!

Xin Hãy Thường Niệm 🙏 🙏 🙏
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
st

BBT ĐS GDNN